گروه ایناب به عنوان یک گروه جوان، پویا و فناور همواره بر کار تیمی و مشورتی تاکید داشته و به همین منظور از مشاوره های نخبگان دانشگاهی و افراد باتجربه بهره مند می گردد.

داوودمژدكانلو

دکتر داوود مژدکانلو
مشاور فروش و بازاریابی

دکترای مدیریت کسب و کار از دانشگاه فردوسی مشهد

:دارای دو فوق لیسانس

:مدیریت بازرگانی بین المللی و مدیریت اجرایی

دارای دو لیسانس

مدیریت بازرگانی و مدیریت

الیاس امان ابادی

الیاس امان آبادی
مشاور مالی

کارشناس حسابداری

 کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه فردوسی مشهد

محسن زروندی

دکتر محسن زروندی
مشاور حقوقی

دانشجوی دکترای حقوق خصوصی از دانشگاه دامغان

کارشناسی ارشد حقوق از دانشگاه دامغان

کارشناسی حقوق از دانشگاه سبزوار

محمود فرهادی

مهندس محمود فرهادی
مشاور عمرانی

فوق لیسانس مهندسی عمران از دانشگاه علم وصنعت ایران
فارغ التحصیل ممتاز دانشگاه علم وصنعت ایران
نفر اول مسابقات علمی کاربردی دانشکده های فنی کشور در سال 84
دانشجوی ممتاز در مقطع لیسانس
10 سال سابقه طراحی، نظارت و اجرا در بزرگترین پروژه های کشور 

الیاس امان ابادی

مشاوره امور مالی

الیاس امان آبادی

کارشناس حسابداری

 کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه فردوسی مشهد

مشاور فروش و بازاریابی

دکتر داوود مژدکانلو

دکترای مدیریت کسب و کار از دانشگاه فردوسی مشهد

دارای دو فوق لیسانس: :مدیریت بازرگانی بین المللی و مدیریت اجرایی

دارای دو لیسانس: مدیریت بازرگانی و مدیریت

داوودمژدكانلو
محسن زروندی

مشاور حقوقی

دکتر محسن زرندی

دانشجوی دکترای حقوق خصوصی از دانشگاه دامغان

کارشناسی ارشد حقوق از دانشگاه دامغان

کارشناسی حقوق از دانشگاه سبزوار

مشاور عمرانی 

مهندس محمود فرهادی

فوق لیسانس مهندسی عمران از دانشگاه علم وصنعت ایران
فارغ التحصیل ممتاز دانشگاه علم وصنعت ایران
نفر اول مسابقات علمی کاربردی دانشکده های فنی کشور در سال 84
دانشجوی ممتاز در مقطع لیسانس
10 سال سابقه طراحی، نظارت و اجرا در بزرگترین پروژه های کشور 

محمود فرهادی