گزارش شبکه مستند ازکارخانه گروه ایناب

مشاهده ویدیو

گزارش شبکه مستند از کارخانه ایناب

گزارش شبکه مستند از کارخانه اینابگزارش شبکه مستندسیما از کارخانه گروه ایناب و مصاحبه با علی معقولی مدیرعامل این مجموعه.