نمای جی اف ار سی gfrc برج بزرگ آپاسای واقع در منطقه قاسم آباد شهر مشهد اجرا شده است. 

پنل جی اف ار سی gfrc اجرا شده در این پروژه در دو قالب 120*120 و 120*80 سانتی متر به صورت سفارشی تولید و اجرا شده است. 

جهت نصب و اجرای پنل ها، ابتدا یک قاب فلزی در اطراف پنل ها در کارخانه تهیه و نصب شده و سپس پنل ها جهت نصب به محل پروژه ارسال می شوند. 

سال اجرای پروژه: 1399