اجرای  نمای کامپوزیت پروژه دانشکده علوم پزشکی دانشگاه آزاد نیشابور اجرا شده توسط گروه ایناب