این پروژه در سال ۱۴۰۰-۱۴۰۱ در شهر ماهشهر استان خوزستان اجرا شده است

در این پروژه از پنل GRC طرح هورنو با ابعاد ۸۰*۸۰ استفاده شده است. روش نصب این پروژه،روش اختصاصی ایناب میباشد.

 

نمای gfrc ساختمان اداری پتروشیمی ماهشهر - خوزستان
نمای gfrc طرح هورنو ایناب – خوزستان، ماهشهر
طرح هورنو جی اف ار سی gfrc ایناب - خوزستان
gfrc ماهشهر – نمای ساختمان پتروشیمی
نمای پتروشیمی بندر ماهشهر - خوزستان - gfrc
نمای جی ار سی grc ماهشهر خوزستان
نمای gfrc - ماهشهر - ساختمان پتروشیمی - خوزستان
نمای grc ماهشهر خوزستان – طرح هورنو ایناب
نمای جی ار سی grc - پتروشیمی ماهشهر
جی ار سی grc نما – پتروشیمی ماهشهر
نمای جی اف ار سی gfrc - ماهشهر - پتروشیمی
نمای gfrc – پتروشیمی ماهشهر
پنل مشبک gfrc - نمای ساختمان پتروشیمی
پنل مشبک gfrc – نمای ساختمان پتروشیمی
نمای مشبک جی ار سی grc - خوزستان
نمای مشبک gfrc – ماهشهر خوزستان