طراحی، تولید و اجرای پنل GFRC طرح دژان در نمای ساختمان اداری شرکت فرابرد داده های ایرانیان در تهران توسط گروه ایناب اجرا شده در این پروژه روش اجرای خشک به صورت روش اختصاصی ایناب انجام شده و رنگ قطعات سفید استخوانی تولید شده است.

پنل دژان به صورت اختصاصی برای پروژه فرابرد طبق سازه و کاربری پروژه این پنل GFRC طراحی و تولید شده است.

سال اجرای پروژه : 1402