کلینیک فوق تخصصی دریا واقع در شهر بوشهر میباشد.

در این پروژه از ترکیب نمای جی ار سی GRC,پنل طرح برمودا و بتن اکسپوز استفاده شده.

سال اجرا:۱۴۰۱

اجرای کلینیک فوق تخصصی دریا-نمای جی ار سی پنل طرح برمودا و بتن اکسپوز ایناب
کلینیک فوق تخصصی دریا-نمای جی ار سی grc و بتن اکسپوز در شهر بوشهر
اجرای کلینیک فوق تخصصی دریا-نمای جی ار سی پنل طرح برمودا و بتن اکسپوز ایناب
کلینیک فوق تخصصی دریا-نمای جی ار سی grc و بتن اکسپوز در شهر بوشهر
اجرای کلینیک فوق تخصصی دریا-نمای جی ار سی پنل طرح برمودا و بتن اکسپوز ایناب
کلینیک فوق تخصصی دریا-نمای جی ار سی grc و بتن اکسپوز در شهر بوشهر