پنل جی ار سی grc اجرا شده در نمای بالکن برج مسکونی شاراکس  جزیزه ی زیبای کیش طرح مهراز هست.

جی اف ار سی gfrc ایناب طرح مهراز استفاده شده در بالکن
بالکن با نمای مشبک در کیش gfrc
جی اف ار سی gfrc ایناب طرح مهراز استفاده شده در بالکن
پنل جی ار سی ایناب طرح مهراز استفاده در بالکن
نمای جی ار سی grc کیش - بالکن ساختمان - برج
طرح gfrc مهراز ایناب اجرا شده در بالکن