نمای جی اف ار سی gfrc ساختمان شورای شهر در شهر قدس تهران در ترکیب با سنگ طبیعی اجرا شده است.

پنل جی اف ار سی gfrc استفاده شده در این پروژه پنل شمسه با ابعاد سفارشی 52*52 می باشد. 

روش اجرای پنل های grc روش فیکس و استفاده از پیچ می باشد. 

سال اجرای پروژه: 1399