نمای جی اف ار سی gfrc  ساختمان مسکونی امید (کارفرما جناب آقای لطیفیان) در اهواز اجرا شده است. 

در این پروژه از پنل جی ار سی grc ایناب طرح نگار با ابعاد 60*60 استفاده شده است.

پنل نگار در نمای ساختمان و در بالکن ها اجرا شده است. 

سال اجرا: 1399