تولید جی ار سی grc سفارشی پروژه بانک ملی محمودآباد توسط گروه ایناب در سال ۱۳۹۹

پنل gfrc طرح پیرامید با ابعاد ۶۰*۶۰ توسط پروژه بانک ملی سفارش داده شده و به ظریف ترین حالت ممکن توسط مجموعه ایناب تولید شد.

نمای بانک ملی محمودآباد ترکیب نمای جی اف ار سی gfrc و نمای بتن اکسپوز است.

جی اف ار سی gfrc طرح پیرامید|ایناب
اجرای نمای grc طرح پیرامید پروژه بانک ملی محمودآباد توسط گروه ایناب