تولید جی ار سی grc سفارشی پروژه بانک ملی محمودآباد توسط گروه ایناب در سال ۱۳۹۹

پنل gfrc طرح پیرامید با ابعاد ۶۰*۶۰ توسط پروژه بانک ملی سفارش داده شده و به ظریف ترین حالت ممکن توسط مجموعه ایناب تولید شد.

نمای بانک ملی محمودآباد ترکیب نمای جی اف ار سی gfrc و نمای بتن اکسپوز است.


جی اف ار سی gfrc - جی ار سی grc - بانک ملی
نمای جی ار سی grc – بانک ملی محمودآباد
ترکیب نمای بتن اکسپوز و جی اف ار سی gfrc
نمای جی اف ار سی gfrc – بانک ملی محمودآباد
نمای gfrc - نمای ترکیبی جی ار سی و بتن اکسپوز
نمای grc – بانک ملی محمودآباد
نمای جی اف ار سی gfrc - بانک ملی محمود آباد
نمای gfrc – بانک ملی محمودآباد
نمای بانک ملی محمودآباد - جی ار سی grc
نمای جی اف ار سی gfrc – بانک ملی محمودآباد