این پروژه در نیشابور شهرک بسیج واقع شده.

نمای اصلی این پروژه سرامیک خشک پرسلانی است.

روش اجرای این پروژه،روش نمایان از روش های اجرای نمای سرامیک خشک میباشد.

در قرنیز های این پروژه از ورق کامپوزیت رنگ سیاه استفاده شده است.

و پنل های GRC طرح کیت کت در کنار پنجره ها و در ترکیب نمای سرامیک خشک به کار برده شده است.